Svarbiausios kompleksinių paslaugų namų „Alka“ veiklos sritys ir tikslai:

1. Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią globotinių/rūpintinių įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

2. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno kompleksinių paslaugų namų globotinio/rūpintinio reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

3. Atsižvelgiant į namų globotinio/rūpintinio savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis visuomenėje.

4. Kompleksinių paslaugų namai „Alka“ siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

4.1.Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja kompleksinių paslaugų namų globotinių/rūpintinių interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;

4.2.Pagal teisės aktais nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina atstovauja kompleksinių paslaugų namų globotinius/rūpintinius reikalingu inventoriumi;

4.3.Teikia kompleksinių paslaugų namų globotiniams/rūpintiniams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus;

4.4.Pagal teisės aktais nustatytas normas organizuoja racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgdami į kompleksinių paslaugų namų globotinių/rūpintinių amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas, organizuoja (teikia) maitinimą;

4.5.Organizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę sveikatą, pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais;

4.6.Teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina kompleksinių paslaugų namų globotinius/rūpintinius proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

4.7.Užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą kompleksinių paslaugų namuose;

4.8.Užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, kompleksinių paslaugų namų globotinių/rūpintinių specialiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;

4.9.Organizuoja kompleksinių paslaugų namų globotinių/rūpintinių kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiškais;

4.10.Organizuoja kultūrines, sporto paslaugas, esant poreikiui – religinių paslaugų teikimą.

5. Kompleksinių paslaugų namai taip pat atlieka šias funkcijas:

5.1.Tvarko kompleksinių paslaugų namų globotinių/rūpintinių apskaitą, asmens bylas, socialinės ir medicininės reabilitacijos dokumentaciją;

5.2.Bendradarbiauja su ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

5.3.Teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

5.4.Vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę kompleksinių paslaugų namų veiklą;

5.5.Užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

5.6.Teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir ruošia statistines ataskaitas;

5.7.Atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Reikia patarimo?
Susisiekite ir gaukite rūpimus atsakymus