INFORMACIJA APIE DARBO SKELBIMĄ

Įstaigos pavadinimas:       Kompleksinių paslaugų namai „Alka “, biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 305369449

Pareigos :    Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis)

Pareigų pavadinimas:   Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

Darbo vieta:    Vytauto g. 182, Šiauliai

Skelbimo nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-socialiniams-reikalams-322;741190.html

Skelbimas galioja iki 2021-10-21.

Reikalavimai:

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį (organizacijos vadovo, pavaduotojo arba struktūrinio padalinio vadovo);

3. nebūti įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintu kaltu už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXI skyriuje, ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į teistumo išnykimą ar panaikinimą;

3. išmanyti įstaigos socialinį darbą (veiklą), socialinės apsaugos sritį reglamentuojančius  teisės aktus, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais;

4. turėti darbo kompiuteriu įgūdžius, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5. būti susipažinusiam su naujomis metodikomis bei socialinėmis naujovėmis;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

Funkcijos:

Direktorius pavaduotojas socialiniams reikalams vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja ir kontroliuoja kompleksinių paslaugų namų „Alka“ veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą pagal kompleksinių paslaugų namų „Alka“ nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;

2. dalyvauja kompleksinių paslaugų namų „Alka“ metinio veiklos plano projekto rengime,  dalyvauja rengiant ir įgyvendinant socialinės paskirties programas ir projektus, dalyvauja įstaigos veiklos stebėsenos ir paslaugų kokybės valdymo procesuose;

3. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministro  nutarimų ir įsakymų, kitų teisės aktų ir įstaigos  nuostatų reikalavimų, direktoriaus įsakymų vykdymą;

4. atsako už įstaigos socialinės veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

5. Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ ” direktoriui laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais) atlieka jo funkcijas;

6. vykdo kitas pareigybės aprašyme jam nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis:

1.pareigybės grupė – biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai;

2. pareigybės lygis – A2;

3.atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) 9,1-9,3.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (į kurią bus nukreipti iš skelbimo) privalo pateikti:

1.  prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedą);

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomą ir Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkomą Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kad, pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Aprašo 3 punkte nurodytas sprendimą skelbti konkursą priėmęs asmuo), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: www.kpnalka.lt, info@kpnalka.lt, tel. Nr. (8-41) 504468

Atnaujinta: 2021-10-08

Reikia patarimo?
Susisiekite ir gaukite rūpimus atsakymus