Apie mus

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Mes esame socialinių paslaugų įstaiga, kurios veikla orientuota į kompleksinių paslaugų teikimą ir gyventojų visokeriopų poreikių tenkinimą, didinant savarankiškumą, bei sudarant jiems palankias sąlygas tobulėti, dalyvauti asmeninių poreikių tenkinime ir padėti įveikti socialinę atskirtį. Saugoti ir ginti kompleksinių paslaugų gavėjų gyventojų teises bei interesus.

Mūsų misija

Tenkinti visokeriopus našlaičių ir be tėvų globos likusių vaikų poreikius, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus.
Didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir/ar psichikos negalia savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje.
Sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir asmens integravimuisi į visuomenę, užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką.

Šiandien

teikiame socialines globos paslaugas

46+
metai kartu
38
asmenims teikiama globa
17+
asmenims iš namų teikiamos paslaugos
1200
m2 bendras patalpų plotas

Mūsų stiprybės

Nuolatinis personalo, tiesiogiai dirbančio su globotiniais (rūpintiniais) kvalifikacijos kėlimas, dalyvaujant mokymuose, seminaruose, konferencijose
Plėtojami partnerystės ir bendradarbiavimo ryšiai su savivaldos institucijomis, socialinės globos įstaigomis, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis
Įgalinantys, palaikantys ir draugiški santykiai tarp darbuotojų ir jaunuolių
Iniciatyvūs ir atviri naujovėms darbuotojai
Paslaugų gavėjai gyvena šeimynose
Patogi strateginė vieta

Šilti ir jaukūs globos namai

Užsukite pas mus ir pasidalinkite savo gerumu
Kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ 4-iose šeimynose ir 2-iuose bendruomeninio gyvenimo namuose gyvena 38 tėvų globos netekę globotiniai / rūpintiniai, turintys kompleksinių raidos sutrikimų (iš šio skaičiaus 12 gyvena bendruomeniniuose gyvenimo namuose). Moksleiviai mokosi mokyklose. Kai kurie po pamokų lanko muzikinio ugdymo, rankdarbių, dailės ir keramikos, sporto užsiėmimus kompleksinių paslaugų namuose "Alka" arba kitose įstaigose.

Truputėlis istorijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ministro 1964 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 182 Paprūdžio g. Nr. 2, Šiauliuose, buvusiose pagalbinės mokyklos patalpose įsteigti valstybiniai ikimokykliniai defektyvių vaikų namai. Keturiose grupėse gyveno 54 vaikai turintys vystymosi sutrikimų nuo 3 iki 7 metų amžiaus, dirbo 40 darbuotojų. Vaikų namų direktore paskirta Irena Masiulytė

  • 1967 metais vaikų namų direktore paskirta Zita Kontautienė, o 1968 metais – Marija Makarovienė.
  • 1973 metų gruodžio 1 d. Šiaulių miesto Liaudies švietimo skyriaus įsakymu Nr. 9 vaikų namai perkeliami į naują pastatą Vytauto g. Nr. 182. Vienuolikoje grupių gyveno 150 vaikų, dirbo 123 darbuotojai.
  • 1975 metais įstaigos pavadinimas pakeistas  į „Pagalbiniai ikimokyklinių vaikų namai“
  • Nuo 1987 metų gerinant vaikų gyvenimo sąlygas uždaryta viena grupė, o nuo 1988 metų dar viena. Liko 9 grupės su 110 vaikų.
  • 1992 metais įstaigos pavadinimas pakeistas į „ Šiaulių miesto pagalbiniai vaikų globos namai“, o nuo 1995 metų – „Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“
  • Nuo 1997 metų spalio 1 d. švietimo ir mokslo ministerija steigėjo teises perdavė Šiaulių apskrities viršininko administracijai.
  • Nuo 2010 m. liepos 1 d. Šiaulių apskrities viršininko administracija steigėjo teises perdavė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
  • Nuo 2011 m. spalio 1 d. SADM įsakymu Nr. A1-427 laikinai eiti direktoriaus pareigas pavesta direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams Marytei Žalpienei.
  • Nuo 2016 m. balandžio 26 d. direktoriumi dirba Regimantas Dirmeikis.

Vadovaujantis Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimu T-418, Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ reorganizuoti 2019 m. lapkričio 29 d., sujungiant Šiaulių m. sutrikusio vystymosi kūdikių namus ir Šiaulių vaikų globos namus „Šaltinis“ į naują įstaigą – kompleksinių paslaugų namus „Alka“. Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ laikinu vadovu paskirtas Rimantas Žąsinas.

2020 m. vasario 1 d., vadovaujantis Šiaulių m. savivaldybės mero 2020 m. sausio 30 d. potvarkiu Nr. MP-10, biudžetinės įstaigos kompleksinių paslaugų namų „Alka“ vadovu paskirtas Rimantas Žąsinas .

Reikia patarimo?
Susisiekite ir gaukite rūpimus atsakymus