PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-424

ASMENŲ PRIĖMIMO Į KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMUS „ALKA“ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Asmenų priėmimo į kompleksinių paslaugų namus „Alka“ tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo į kompleksinių paslaugų namus „Alka“ (toliau – įstaiga „Alka“) tvarką ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai gauti.
 2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.  vaiko atstovai pagal įstatymą – nustačius vaikui globą ar rūpybą – globėjai ar rūpintojai, o įstatymų nustatytais atvejais – valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija;

2.2.  trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekus tėvų globos;

2.3.  ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba;

2.4.  kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge, kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 1. Įstaigos „Alka“ ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos gavėjai – vaikai iki 18 metų amžiaus (jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą – iki 21 metų), netekę tėvų globos ir turintys negalią (toliau – asmuo).

 II SKYRIUS

ASMENŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ „ALKA“

 1. Į įstaigą „Alka“ asmenys priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės globos teikimą.
 2. Vaiko atstovas pagal įstatymą dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos įstaigoje „Alka“ kreipiasi į vaiko gyvenamosios vietos savivaldybę.
 3. Trumpalaikė socialinė globa asmenims nustatoma vietos savivaldybei gavus iš valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos nurodymą ar rekomendaciją dėl asmens laikinosios globos (rūpybos) nustatymo.
 4. Trumpalaikė socialinė globa skiriama asmeniui, kuris yra deklaruotas ir (ar) faktiškai gyvena Šiaulių miesto savivaldybėje, tokia tvarka:

7.1.  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) atsakingas darbuotojas, bendradarbiaudamas su Globos centru, patikrina vaiko atstovų pagal įstatymą pateiktus asmens dokumentus dėl trumpalaikės socialinės globos nustatymo. Nesant kitų alternatyvių globos formų, sprendžiama dėl vaiko trumpalaikės socialinės globos įstaigoje „Alka“;

7.2.  Socialinių paslaugų skyrius:

7.2.1. raštu kreipiasi į įstaigą „Alka“ dėl galimybės asmeniui skirti trumpalaikę socialinę globą įstaigoje „Alka“;

7.2.2. gavęs informaciją apie laisvą trumpalaikės socialinės globos vietą įstaigoje „Alka“, informuoja valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją;

7.2.3. gavęs iš valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos nurodymą (rekomendaciją) dėl asmens laikinosios globos nustatymo, rengia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymo projektą dėl vaiko laikinosios globos nustatymo įstaigoje „Alka“;

7.2.4. užpildo Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo formą SP-9 (toliau – Sprendimas), patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro, perduoda Socialinių paslaugų skyriaus vedėjui pasirašyti;

7.2.5. išrašęs ir užregistravęs siuntimą dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo,  siunčia asmenį į įstaigą ,,Alka“;

7.2.6. siuntimą dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo ir reikiamus dokumentus per 3 darbo dienas nuo siuntimo išrašymo dienos perduoda įstaigai ,,Alka“.

 1. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos skyrimas asmenims iš kitų savivaldybių vykdomas tokia tvarka:

8.1.  kita savivaldybė raštu kreipiasi į Socialinių paslaugų skyrių dėl galimybės jų savivaldybės asmeniui skirti trumpalaikę socialinę globą įstaigoje „Alka“;

8.2.  Socialinių paslaugų skyrius, gavęs kitos savivaldybės prašymą, raštu kreipiasi į įstaigą „Alka“ dėl laisvos trumpalaikės socialinės globos vietos, ir, gavęs atsakymą, raštu informuoja kitą savivaldybę dėl galimybės jų savivaldybės asmeniui skirti trumpalaikę socialinę globą įstaigoje „Alka“;

8.3.  kita savivaldybė:

8.3.1. priima Sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo įstaigoje „Alka“ tik gavusi rašytinę informaciją iš Socialinių paslaugų skyriaus, kad įstaigoje „Alka“ yra laisvų trumpalaikės socialinės globos vietų;

8.3.2. priėmusi Sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, išrašo siuntimą dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo įstaigoje „Alka“;

8.3.3. siuntimą dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo ir reikiamus dokumentus per 3 darbo dienas nuo siuntimo išrašymo dienos išsiunčia  įstaigai ,,Alka“, o siuntimo kopiją išsiunčia Socialinių paslaugų skyriui.

 1. Ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimą inicijuoja valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Ilgalaikė socialinė globa skiriama asmeniui, kuris yra deklaruotas ir (ar) faktiškai gyvena Šiaulių miesto savivaldybėje, tokia tvarka:

10.1.   Socialinių paslaugų skyrius, gavęs iš valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos raštą, kad vaikui, likusiam be tėvų globos ir turinčiam negalią, reikia parinkti (keisti) nuolatinį globėją, bendradarbiaudamas su Globos centru, priima Sprendimą dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo įstaigoje „Alka“, tik nesant kitų alternatyvių globos (rūpybos) formų;

10.2.    Socialinių paslaugų skyrius:

10.2.1. priėmęs Sprendimą dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo įstaigoje „Alka“, kreipiasi į įstaigą „Alka“ dėl informacijos apie laisvą ilgalaikės socialinės globos vietą;

10.2.2. jei įstaigoje „Alka“ nėra laisvų ilgalaikės socialinės globos vietų, įrašo asmenį į eilę ilgalaikei socialinei globai gauti įstaigoje „Alka“;

10.2.3. jei įstaigoje „Alka“ yra laisvų ilgalaikės socialinės globos vietų, raštu informuoja valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją, kurios pareiškimu asmens globėju teismo nutartimi skiriama įstaiga „Alka“;

10.2.4. teismui nustačius asmens ilgalaikę socialinę globą įstaigoje „Alka“, išrašo siuntimą dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo įstaigoje „Alka“;

10.2.5. siuntimą dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo ir kitus dokumentus per 3 darbo dienas nuo siuntimo priėmimo dienos pateikia įstaigai ,,Alka“.

 1. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos skyrimas asmenims iš kitų savivaldybių vykdomas tokia tvarka:

11.1.   kita savivaldybė, gavusi iš valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos raštą, kad vaikui, likusiam be tėvų globos ir turinčiam negalią, reikia parinkti (keisti) nuolatinį globėją, bendradarbiaudama su Globos centru, priima Sprendimą dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo įstaigoje „Alka“, tik nesant kitų alternatyvių globos (rūpybos) formų;

11.2.   kita savivaldybė, priėmusi Sprendimą dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo įstaigoje „Alka“, raštu kreipiasi į Socialinių paslaugų skyrių dėl informacijos apie laisvą ilgalaikės socialinės globos vietą įstaigoje „Alka“;

11.3.   jei įstaigoje „Alka“ nėra laisvų ilgalaikės socialinės globos vietų, Socialinių paslaugų skyrius įrašo kitos savivaldybės asmenį į eilę ilgalaikei socialinei globai gauti įstaigoje „Alka“ ir raštu informuoja Sprendimą dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo priėmusią kitą savivaldybę;

11.4.   jei įstaigoje „Alka“ yra laisvų ilgalaikės socialinės globos vietų, Socialinių paslaugų skyrius raštu informuoja kitą savivaldybę dėl galimybės jų savivaldybės asmeniui skirti ilgalaikę socialinę globą įstaigoje „Alka“;

11.5.   teismui nustačius asmens ilgalaikę socialinę globą įstaigoje „Alka“, kita savivaldybė, priėmusi Sprendimą dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, išrašo siuntimą dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo įstaigoje „Alka“;

11.6.   kita savivaldybė siuntimo dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo kopiją ir kitus dokumentus per 3 darbo dienas nuo siuntimo priėmimo dienos pateikia Socialinių paslaugų skyriui ir įstaigai ,,Alka“.

 1. Šiaulių miesto asmenys (deklaruoti ir (ar) faktiškai gyvenantys Šiaulių mieste), kuriems nustatytas trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos poreikis įstaigoje „Alka“,  esant įstaigoje „Alka“ laisvų vietų, priimami be eilės.
 2. Asmens byla formuojama, papildoma ir saugoma įstaigoje ,,Alka“.
 3. Socialinių paslaugų skyrius ir kita savivaldybė, išrašiusi siuntimą dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo įstaigoje „Alka“, su įstaiga „Alka“ sudaro sutartį (sutarties forma tvirtinama įstaigos „Alka“ direktoriaus įsakymu). Savivaldybė už asmens trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą įstaigoje „Alka“ moka visą nustatytą socialinės paslaugos kainą.
 4. Socialinių paslaugų skyrius asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai įstaigoje „Alka“ gauti sudaro pagal Sprendimo dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo priėmimo datą, o kai gaunami tą pačią dieną keli Sprendimai dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, atsižvelgiama į jų registracijos eilės numerį.

 III SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

 1. Įstaiga „Alka“ interneto svetainėje skelbia informaciją apie teikiamas socialines paslaugas, laisvas vietas, socialinės globos kainas, laukiančių eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti asmenų skaičių.
 2. Duomenis apie asmenims skirtas, teikiamas ir neskirtas (nurodomos jų neskyrimo priežastys) paslaugas įstaiga „Alka“ teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).
 3. Įstaigoje „Alka“ informacija apie asmenį, gaunantį socialines paslaugas, kaupiama ir saugoma asmens byloje.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 Įstaiga „Alka“ atsako už kokybišką socialinės globos paslaugos teikimą, užtikrina asmens pateiktų duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Visi ginčai ir nesutarimai, kilę tarp šalių, sprendžiami derybomis, nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Aprašas keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
 3. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Reikia patarimo?
Susisiekite ir gaukite rūpimus atsakymus