Naujienos

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. kompleksiniuose paslaugų namuose „Alka“ teikiama laikino atokvėpio paslauga.

Dėl laikino atokvėpio paslaugos gavimo prašome kreiptis į Šiaulių m. savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių.

Laikino atokvėpio paslaugos aprašas


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.
 • Išmanyti maisto produktų ir kitų materialinių vertybių laikymo sąlygas, kokybės savybes, naudojimo normas ir garantinius terminus, sandėlių priešgaisrinės saugos taisykles ir reikalavimus, sandėliuojamų prekių ir medžiagų savybes pagal jų fizines bei pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu taisykles ir reikalavimus, sandėlių apskaitos dokumentacijos vedimą, dokumentų saugojimo ir archyvavimo principus, atsargų, ūkinio inventoriaus užsakymo, saugojimo ir išdavimo tvarką bei kitas, įstaigos veiklą reglamentuojančias, tvarkas.

FUNKCIJOS

 • Vykdo maisto produktų, materialinių vertybių užsakymą, priėmimą ir apsaugą, pagal sąskaitas-faktūras priima maisto produktus, ūkio reikmenis, minkštą ir kietą inventorių, veda gauto ir išduoto turto apskaitą.
 • Tikrina gautų prekių ir maisto produktų kiekį ir kokybę.
 • Pagal valgiaraštį išduoda virtuvės darbuotojui maisto produktus.
 • Vykdo prekių ir maisto produktų priėmimo-išdavimo, taros apskaitą.
 • Pildo ir rengia materialinių vertybių apskaitos dokumentaciją.
 • Užtikrina tinkamą sandėliavimo patalpų priešgaisrinę, sanitarinę-higieninę, apsaugos būklę, palaiko švarą ir tvarką savo darbo vietoje.
 • Racionaliai naudoja turimus materialinius išteklius.
 • Dalyvauja inventorizuojant sandėliuose esančias materialines vertybes

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 • Turėti tinkamų Asmens duomenų teisinės apsaugos praktinių ir ekspertinių žinių

FUNKCIJOS

 • Užtikrinti, kad įstaigoje vykdomas Asmens duomenų tvarkymas atitiktų BDAR, kitų, asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, tinkamai įvertinant duomenų tvarkymo operacijas, duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą, tikslus, potencialų pavojų;
 • Stebėti, kaip laikomasi BDAR, kitų, Asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių, kitų vidinių dokumentų, susijusių su Asmens duomenų apsauga;
 • Konsultuoti ir stebėti, kaip atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas.
 • Informuoti įstaigos direktorių ir kitus darbuotojus apie jų pareigas pagal BDAR ir kitus, asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančius, teisės aktus ir juos konsultuoti dėl konkrečių pareigų vykdymo.
 • Informuoti įstaigos direktorių apie bet kokius neatitikimus, pažeidimus asmens duomenų apsaugos srityje.
 • Mokyti įstaigos darbuotojus, dirbančius su Asmens duomenimis, asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais.
 • Bendradarbiauti, būti kontaktiniu asmeniu santykiuose su Valstybine  duomenų apsaugos inspekcija.

Informacija ruošiama

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo išsilavinimas.
 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, Valstybės valdymo institucijų teisės ir kitais norminiais aktais, kuriais vadovaujasi priskirtoms funkcijoms vykdyti.
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Vaiko globos įstatymą,  Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus, susijusius su socialiniu darbu.

FUNKCIJOS

 • Priimant vaiką (jo artimuosius) supažindina jį su įstaigos darbo tvarkos, gyventojų tvarkos taisyklėmis,
 • Bendradarbiauja su kompleksinių paslaugų namų „Alka“ socialiniais partneriais (mokyklomis, vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis), su įvairiomis valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis, kad būtų išaiškintos vaikams nepalankios gyvenimo ir ugdymo sąlygos, kartu su vaiko tėvais, globėjais (rūpintojais), įstaigų darbuotojais šalina aplinkybes, dėl kurių pažeidžiamos vaikų teisės.
 • Tiria socialinės pagalbos poreikį: įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius, planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Atstovauja ir gina teismuose globotinių/rūpintinių interesus, vaikų teises, tarpininkauja globos, švietimo, teisėsaugos, prireikus asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir kitose institucijose;
 • Atstovauja vaiko interesus banke: atidaro sąskaitas, atlieka reikiamus pavedimus, atlieka kitas reikiamas globotiniui/rūpintiniui bankines funkcijas, atsako už PIN kodų generatorių laikymą ir jų teisingą panaudojimą.
 • Paruošia vaiką įvaikinimui ar globos įteisinimui šeimoje, teikia įvaikinimo tarnybai reikalingus dokumentus bei informaciją.
 • sudaro BVGN socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros darbuotojų  darbo grafikus.
 • Derina kineziterapeutų, psichologo, užimtumo specialistų grafikus, esant reikalui dirba įstaigos šeimynose, padaliniuose pagal sudarytą darbo grafiką.
 • Tvarko reikalingus dokumentus dienos socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugos. Laiku pateikia ataskaitas Socialinių paslaugų skyriui.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • aukštesnysis arba aukštasis medicininis išsilavinimas, pagal slaugos studijų programą;
 • galiojanti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduota bendrosios slaugos praktikos licencija verstis bendrąja slaugos praktika.

FUNKCIJOS

 • Organizuoti įstaigos slaugos personalo darbą ir jam vadovauti. Visą darbą organizuoti taip, kad būtų patenkinti globotinių gyvybiniai poreikiai bei suteikiama šiuos poreikius atitinkanti slauga ir pagalba.
 • Mokyti asmens sveikatos priežiūros personalą, taip pat slaugos profesijos studentus, atliekančius praktiką.
 • Vykdyti medikamentų ir slaugos priemonių apskaitą.
 • Vertinti slaugos būklę, kontroliuoti įrašų apie globotinių slaugą ir priežiūrą savalaikiškumą.
 • Prireikus (bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus) organizuoti  kiekvieno globotinio sveikatos būklės patikrinimą pas šeimos gydytoją.
 • Organizuoti gydytojų skiriamų vaistų globotiniams išdalijimą.
 • Kontroliuoti, kaip globotiniai ir slaugytojai vykdo gydytojo paskyrimus.
 • Hospitalizavus globotinį, palaikyti ryšį su gydymo įstaiga.
 • Pagal kompetenciją suteikti pirmą ir skubią medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių bei traumų atvejais. Tiksliai ir metodiškai vykdyti paskirtas gydomąsias slaugos ir diagnostikos procedūras remiantis gydytojų nurodymais, savarankiškai atlikti procedūras.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis techninis išsilavinimas.
 • Elektros saugos kvalifikacija kuri suteikia teisę būti atsakingam už elektros ūkį įstaigoje.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimas.
 • Už priešgaisrinę saugą atsakingo asmens pažymėjimas.

FUNKCIJOS

 • Vykdyti ūkio dalies veiklos darbo organizavimo ir koordinavimo tvarką, užtikrinančią Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, įstaigos steigėjo pavedimų ir nurodymų, direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir ūkio daliai nustatytų uždavinių bei pavestų funkcijų vykdymą;
 • Koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių ūkio dalies darbuotojų darbus.
 • Vykdyti tinkamą  įstaigos pastatų techninę priežiūrą: atlikti pastatų periodines apžiūras, stebėti pastatų eksploatavimo pokyčius, rengti ir teikti ataskaitas apie pastatų  eksploatavimą ir jų techninę priežiūrą.
 • Būti atsakingam už įstaigos pastatų elektros ūkio priežiūrą: vykdyti elektros įrenginių ir sistemų techninę priežiūrą, periodiškai pristatyti reikiamoms tarnyboms patikrinti prietaisų techninę ir saugumo būklę ir atlikti matavimus, užtikrinti patikimą elektros įrenginių ir sistemų veikimą pagal elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus, organizuoti gedimų šalinimą, tvarkyti elektros energijos sunaudojimo apskaitą.
 • Būti atsakingam už įstaigos šilumos ūkio priežiūrą, vykdyti šiluminės energijos sunaudojimo apskaitą.
 • Būti atsakingam už įstaigos  darbuotojų saugą ir sveikatą bei civilinę ir priešgaisrinę saugą: garantuoti, kad įstaigoje  būtų laikomasi darbų saugos ir sveikatos bei civilinės ir priešgaisrinės saugos reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vykdyti periodines teritorijos, patalpų, evakuacinių kelių, planų, gaisro gesinimo įrenginių patikras, rengti darbų saugos ir sveikatos bei civilinės ir priešgaisrinės saugos instrukcijas, evakuacijos planus, instruktuoti S darbuotojus darbų saugos ir sveikatos bei civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais, organizuoti aprūpinimą gaisro gesinimo ir darbo apsaugos priemonėmis.
 • Būti atsakingam už tiekiamų prekių ar paslaugų priėmimą, kontroliuoti, kad tiekiamos prekės ir paslaugos atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus, esant reikalui vykdyti įrangos, inventoriaus bei kitų daiktų pakrovimo/iškrovimo darbus;
 • Aprūpinti darbuotojus organizacinėmis bei techninėmis darbo priemonėmis.
 • Užtikrinti materialinių vertybių apsaugą, jas sandėliuoti ir vesti apskaitą;
 • Koordinuoti tarnybinių automobilių paruošimo eksploatavimui darbus (įpilti degalų, užtikrinti švarą ir saugą), kontroliuoti tarnybinių automobilių techninę būklę, paruošti ir pristatyti techninei apžiūrai pagal nustatytą periodiškumą.
 • Užtikrinti tinkamą lifto eksploataciją.
 • Užtikrinti, tinkamą priešgaisrinės signalizacijos ir video stebėjimo sistemų eksploataciją.
 • Vykdyti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
 • Turėti praktinių raštvedybos, archyvo ir personalo dokumentų tvarkymo, darbo kompiuteriu ir kopijavimo aparatu įgūdžių, išmanyti personalo valdymo ir motyvavimo bei vertinimo principus

FUNKCIJOS

 • Registruoti įstaigos dokumentus.
 • Paskirstyti visą Įstaigos gautą korespondenciją direktoriaus nustatyta tvarka, perduoti ją vykdytojams.
 • Įforminti ir spausdinti dokumentus, įsakymus, raštus.
 • Kontroliuoti gautų dokumentų vykdymo terminus.
 • Atsakyti į lankytojų klausimus, suteikti informaciją telefonu savo kompetencijos ribose.
 • Pateikti ataskaitą apie įstaigos darbuotojų nepanaudotų atostogų likučius metų gale.
 • Tvarkyti įstaigos archyvą.
 • Išduoti archyvines pažymas ir dokumentų kopijas.
 • Konsultuoti Įstaigos darbuotojus dokumentų rengimo klausimais.
 • Įkelti informaciją į įstaigos internetinį puslapį.

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. kompleksiniuose paslaugų namuose „Alka“ teikiama laikino atokvėpio paslauga.

Dėl laikino atokvėpio paslaugos gavimo prašome kreiptis į Šiaulių m. savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių.

Laikino atokvėpio paslaugos aprašas


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.
 • Išmanyti maisto produktų ir kitų materialinių vertybių laikymo sąlygas, kokybės savybes, naudojimo normas ir garantinius terminus, sandėlių priešgaisrinės saugos taisykles ir reikalavimus, sandėliuojamų prekių ir medžiagų savybes pagal jų fizines bei pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu taisykles ir reikalavimus, sandėlių apskaitos dokumentacijos vedimą, dokumentų saugojimo ir archyvavimo principus, atsargų, ūkinio inventoriaus užsakymo, saugojimo ir išdavimo tvarką bei kitas, įstaigos veiklą reglamentuojančias, tvarkas.

FUNKCIJOS

 • Vykdo maisto produktų, materialinių vertybių užsakymą, priėmimą ir apsaugą, pagal sąskaitas-faktūras priima maisto produktus, ūkio reikmenis, minkštą ir kietą inventorių, veda gauto ir išduoto turto apskaitą.
 • Tikrina gautų prekių ir maisto produktų kiekį ir kokybę.
 • Pagal valgiaraštį išduoda virtuvės darbuotojui maisto produktus.
 • Vykdo prekių ir maisto produktų priėmimo-išdavimo, taros apskaitą.
 • Pildo ir rengia materialinių vertybių apskaitos dokumentaciją.
 • Užtikrina tinkamą sandėliavimo patalpų priešgaisrinę, sanitarinę-higieninę, apsaugos būklę, palaiko švarą ir tvarką savo darbo vietoje.
 • Racionaliai naudoja turimus materialinius išteklius.
 • Dalyvauja inventorizuojant sandėliuose esančias materialines vertybes

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 • Turėti tinkamų Asmens duomenų teisinės apsaugos praktinių ir ekspertinių žinių

FUNKCIJOS

 • Užtikrinti, kad įstaigoje vykdomas Asmens duomenų tvarkymas atitiktų BDAR, kitų, asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, tinkamai įvertinant duomenų tvarkymo operacijas, duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą, tikslus, potencialų pavojų;
 • Stebėti, kaip laikomasi BDAR, kitų, Asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių, kitų vidinių dokumentų, susijusių su Asmens duomenų apsauga;
 • Konsultuoti ir stebėti, kaip atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas.
 • Informuoti įstaigos direktorių ir kitus darbuotojus apie jų pareigas pagal BDAR ir kitus, asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančius, teisės aktus ir juos konsultuoti dėl konkrečių pareigų vykdymo.
 • Informuoti įstaigos direktorių apie bet kokius neatitikimus, pažeidimus asmens duomenų apsaugos srityje.
 • Mokyti įstaigos darbuotojus, dirbančius su Asmens duomenimis, asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais.
 • Bendradarbiauti, būti kontaktiniu asmeniu santykiuose su Valstybine  duomenų apsaugos inspekcija.

Informacija ruošiama

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo išsilavinimas.
 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, Valstybės valdymo institucijų teisės ir kitais norminiais aktais, kuriais vadovaujasi priskirtoms funkcijoms vykdyti.
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Vaiko globos įstatymą,  Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus, susijusius su socialiniu darbu.

FUNKCIJOS

 • Priimant vaiką (jo artimuosius) supažindina jį su įstaigos darbo tvarkos, gyventojų tvarkos taisyklėmis,
 • Bendradarbiauja su kompleksinių paslaugų namų „Alka“ socialiniais partneriais (mokyklomis, vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis), su įvairiomis valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis, kad būtų išaiškintos vaikams nepalankios gyvenimo ir ugdymo sąlygos, kartu su vaiko tėvais, globėjais (rūpintojais), įstaigų darbuotojais šalina aplinkybes, dėl kurių pažeidžiamos vaikų teisės.
 • Tiria socialinės pagalbos poreikį: įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius, planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Atstovauja ir gina teismuose globotinių/rūpintinių interesus, vaikų teises, tarpininkauja globos, švietimo, teisėsaugos, prireikus asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir kitose institucijose;
 • Atstovauja vaiko interesus banke: atidaro sąskaitas, atlieka reikiamus pavedimus, atlieka kitas reikiamas globotiniui/rūpintiniui bankines funkcijas, atsako už PIN kodų generatorių laikymą ir jų teisingą panaudojimą.
 • Paruošia vaiką įvaikinimui ar globos įteisinimui šeimoje, teikia įvaikinimo tarnybai reikalingus dokumentus bei informaciją.
 • sudaro BVGN socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros darbuotojų  darbo grafikus.
 • Derina kineziterapeutų, psichologo, užimtumo specialistų grafikus, esant reikalui dirba įstaigos šeimynose, padaliniuose pagal sudarytą darbo grafiką.
 • Tvarko reikalingus dokumentus dienos socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugos. Laiku pateikia ataskaitas Socialinių paslaugų skyriui.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • aukštesnysis arba aukštasis medicininis išsilavinimas, pagal slaugos studijų programą;
 • galiojanti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduota bendrosios slaugos praktikos licencija verstis bendrąja slaugos praktika.

FUNKCIJOS

 • Organizuoti įstaigos slaugos personalo darbą ir jam vadovauti. Visą darbą organizuoti taip, kad būtų patenkinti globotinių gyvybiniai poreikiai bei suteikiama šiuos poreikius atitinkanti slauga ir pagalba.
 • Mokyti asmens sveikatos priežiūros personalą, taip pat slaugos profesijos studentus, atliekančius praktiką.
 • Vykdyti medikamentų ir slaugos priemonių apskaitą.
 • Vertinti slaugos būklę, kontroliuoti įrašų apie globotinių slaugą ir priežiūrą savalaikiškumą.
 • Prireikus (bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus) organizuoti  kiekvieno globotinio sveikatos būklės patikrinimą pas šeimos gydytoją.
 • Organizuoti gydytojų skiriamų vaistų globotiniams išdalijimą.
 • Kontroliuoti, kaip globotiniai ir slaugytojai vykdo gydytojo paskyrimus.
 • Hospitalizavus globotinį, palaikyti ryšį su gydymo įstaiga.
 • Pagal kompetenciją suteikti pirmą ir skubią medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių bei traumų atvejais. Tiksliai ir metodiškai vykdyti paskirtas gydomąsias slaugos ir diagnostikos procedūras remiantis gydytojų nurodymais, savarankiškai atlikti procedūras.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis techninis išsilavinimas.
 • Elektros saugos kvalifikacija kuri suteikia teisę būti atsakingam už elektros ūkį įstaigoje.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimas.
 • Už priešgaisrinę saugą atsakingo asmens pažymėjimas.

FUNKCIJOS

 • Vykdyti ūkio dalies veiklos darbo organizavimo ir koordinavimo tvarką, užtikrinančią Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, įstaigos steigėjo pavedimų ir nurodymų, direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir ūkio daliai nustatytų uždavinių bei pavestų funkcijų vykdymą;
 • Koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių ūkio dalies darbuotojų darbus.
 • Vykdyti tinkamą  įstaigos pastatų techninę priežiūrą: atlikti pastatų periodines apžiūras, stebėti pastatų eksploatavimo pokyčius, rengti ir teikti ataskaitas apie pastatų  eksploatavimą ir jų techninę priežiūrą.
 • Būti atsakingam už įstaigos pastatų elektros ūkio priežiūrą: vykdyti elektros įrenginių ir sistemų techninę priežiūrą, periodiškai pristatyti reikiamoms tarnyboms patikrinti prietaisų techninę ir saugumo būklę ir atlikti matavimus, užtikrinti patikimą elektros įrenginių ir sistemų veikimą pagal elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus, organizuoti gedimų šalinimą, tvarkyti elektros energijos sunaudojimo apskaitą.
 • Būti atsakingam už įstaigos šilumos ūkio priežiūrą, vykdyti šiluminės energijos sunaudojimo apskaitą.
 • Būti atsakingam už įstaigos  darbuotojų saugą ir sveikatą bei civilinę ir priešgaisrinę saugą: garantuoti, kad įstaigoje  būtų laikomasi darbų saugos ir sveikatos bei civilinės ir priešgaisrinės saugos reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vykdyti periodines teritorijos, patalpų, evakuacinių kelių, planų, gaisro gesinimo įrenginių patikras, rengti darbų saugos ir sveikatos bei civilinės ir priešgaisrinės saugos instrukcijas, evakuacijos planus, instruktuoti S darbuotojus darbų saugos ir sveikatos bei civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais, organizuoti aprūpinimą gaisro gesinimo ir darbo apsaugos priemonėmis.
 • Būti atsakingam už tiekiamų prekių ar paslaugų priėmimą, kontroliuoti, kad tiekiamos prekės ir paslaugos atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus, esant reikalui vykdyti įrangos, inventoriaus bei kitų daiktų pakrovimo/iškrovimo darbus;
 • Aprūpinti darbuotojus organizacinėmis bei techninėmis darbo priemonėmis.
 • Užtikrinti materialinių vertybių apsaugą, jas sandėliuoti ir vesti apskaitą;
 • Koordinuoti tarnybinių automobilių paruošimo eksploatavimui darbus (įpilti degalų, užtikrinti švarą ir saugą), kontroliuoti tarnybinių automobilių techninę būklę, paruošti ir pristatyti techninei apžiūrai pagal nustatytą periodiškumą.
 • Užtikrinti tinkamą lifto eksploataciją.
 • Užtikrinti, tinkamą priešgaisrinės signalizacijos ir video stebėjimo sistemų eksploataciją.
 • Vykdyti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
 • Turėti praktinių raštvedybos, archyvo ir personalo dokumentų tvarkymo, darbo kompiuteriu ir kopijavimo aparatu įgūdžių, išmanyti personalo valdymo ir motyvavimo bei vertinimo principus

FUNKCIJOS

 • Registruoti įstaigos dokumentus.
 • Paskirstyti visą Įstaigos gautą korespondenciją direktoriaus nustatyta tvarka, perduoti ją vykdytojams.
 • Įforminti ir spausdinti dokumentus, įsakymus, raštus.
 • Kontroliuoti gautų dokumentų vykdymo terminus.
 • Atsakyti į lankytojų klausimus, suteikti informaciją telefonu savo kompetencijos ribose.
 • Pateikti ataskaitą apie įstaigos darbuotojų nepanaudotų atostogų likučius metų gale.
 • Tvarkyti įstaigos archyvą.
 • Išduoti archyvines pažymas ir dokumentų kopijas.
 • Konsultuoti Įstaigos darbuotojus dokumentų rengimo klausimais.
 • Įkelti informaciją į įstaigos internetinį puslapį.
Reikia patarimo?
Susisiekite ir gaukite rūpimus atsakymus